Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Научна конференция „Образованието на ромските деца“

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе научна конференция на тема „Образованието на ромските деца“ на 20 юни 2021 в гр.Сливен. В Конференцията взеха участие представители на РУО на МОН, директори, учители, образователни и здравни медиатори, родители от Сливен и от селата Сотиря, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово.

.Доклади по темата изнесоха доц.д-р Милена Илиева - ръководител катедра „Хуманитарни дисциплини“ към ДИПКУ „Тракийски университет“, Стара Загора, доц. д-р Цвета Делчева от Педагогически факултет към Тракийски университет – Стара Загора, Румяна Кираджиева-директор на ОУ„Д-р Петър Берон“ от с.Жельо войвода, Женя Георгиева-директор на ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ от с.Сотиря, Пеньо Дичев-директор на ОУ „Черноризец Храбър“ от с.Крушаре, Васил Чапразов – експерт-мултикултурно образование и интеграция на ромската общност.
Дискусия относно предизвикателствата пред учителите в работата им с ромските деца и техните семейства и родители се оформи още с първия доклад на тема „Заедно правим крачка напред“ на Р.Кираджиева, която сподели положителното въздействие на извънкласните дейности, работата с родителите и учениците. Като добър пример посочи спортния празник „Хедерлези“ , който се е отразил положително върху мотивацията за образование на учениците от село Жельо войвода. Тя призова за повече подобни инициативи под формата на игри и забавления.
Йорданка Стоилова - експерт в РУО на МОН в Сливен, приветства участниците в научната конференция и говори за наболели проблеми относно неизвинените отсъствия и успеваемостта на учениците. Участниците в Конференцията споделиха своите притеснения от липсата на работни места и постоянната миграция на родителите в чужбина, което е основна причина за отсъствията на учениците и отпадането им от училище. Според Стела Костова, председател на РАКО, това е национален проблем, чието решение се корени в подобни интегрирани схеми, които осигуряват равен достъп на децата до училище и до работни места на техните родители.
Доц. Милена Илиева с доклад на тема „Подобряване достъпа до образователни услуги и превенция на ранното отпадане от училище, интеграция в образователната система на деца и младежи, повишаване на успеха на учениците и намаляване на безпричинните отсъствия, мотивирането им да продължат образованието си в по-горна степен“ запозна присъстващите с основните предизвикателства за ефективно образователно включване на „различните деца“.
Доц. Цвета Делчева чрез доклада „Подобряване на социалното включване и образователна интеграция на ромските ученици и техните родители, чрез повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, по-пълно обхващане на децата и учениците в училищата, подобряване достъпа до образователни услуги и включването им в образователния процес“ представи нуждата от ефективно посредничество между родителите и учителите чрез образователните медиатори.
Васил Чапразов представи своя анализ за процеса на сегрегация на селските училища и отлива на българските деца от тях. Факт е, че родителите (представители на мнозинството) предпочитат да харчат финансов ресурс, за да извозват всекидневно своите деца до близкия град, за да не учат с ромчетата в местното училище.
Доклад „Моят дом е моето училище“ изнесе Женя Георгиева - директор на училището в село Сотиря. Докладът бе изключително позитивен и въздействащ, показвайки добри практики за съвместна работа между учители и родители за интегриране на децата в образователната система. Така те откриват своите таланти, учат се да пишат, рисуват, четат, да изказват мнение дори и да е грешно. Родители имат възможност да бъдат част от всички училищни събития и заедно със своите деца да участват, да учат и да се забавляват.
Едно от решенията за задържане на учениците в образователната система и мотивирането им да продължат образованието си в по-горна степен е сформирането на паралелка за придобиване на І СПК специалност „Производство на облекло“ според колектива на училището в село Крушаре.
Присъстващите бяха доволни от представените доклади и участваха активно в дискусията. Споделяха своя опит, положителни практики и решения за пълноценно включване на учениците в училище и преодоляване на негативните обществени нагласи, чрез съвместни дейности с ученици, родители, учители и местна общност.
Събитието е по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“ с бенефициент Община Сливен, в партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Съобщи Тони Титянова