Банер
Министерство на енергетиката и КЕВР облагодетелстват ветропарк ВтЕЦ "Свети Никола" с 50 милиона евро на година

Най-големият ветропарк у нас ВтЕЦ „Свети Никола” е построен с помощта на схема за подпомагане – финансов инструмент от ЕБВР, и е въведен в експоатация през 2010 г. Схемата за подпомагане е получена преди влизане в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), което означава, че НЕК ЕАД следва да прилага § 18 от ПЗР на ЗИД ЗЕ (обн. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.), който се прилага към малките семейни ВЕИ-та, а КЕВР да ги контролират.

Инсталираната мощност на ветропарка край Българево е 156 MW – тоест 7 пъти по-голям от цялата мощност на всичките 274 фирми, неправомерно засегнати от §18.
По информация от електронната платформа на АУЕР ветропаркът е собственост на "Ей И Ес Гео Енерджи" ООД, ЕИК 175155987.
https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView
Видно от подаваната месечна информация в АУЕР, собственикът на ВтЕЦ „Свети Никола” е пропуснал да декларира схемата за падпомагане, която е ползвал за изграждането на обекта.
По изчисления на протестиращия щаб, ако от ВтЕЦ „Свети Никола” се изземат годишно толкова средства на мегават, колкото годишно неправомерно се изземват от незаконно засегнатите малки 273 ВЕИ фирми, то икономията за българската енергетика ще възлизат в порядъка на над 50 милиона евро на година.
Протесният щаб счита, че Министерство на енергетиката и КЕВР прилагат чадър над големите центали с подпомогнати инвестиции чрез схеми за подпомагане. Парите по тези схеми идват главно от механизми, ЕБВР, ЕИБ и други финансови инструменти, които не разкриват бенефициентите си поради „банкова тайна“. Пълният списък обаче е наличен в Министерство на енергетиката, които са администратори на схемите за подпомагане според ЗЕВИ. Вместо да го изпрати за прилагане до НЕК ЕАД, КЕВР и ЕРП дружествата, министър Петкова упорито го крие, тъй като в този списък попадат част от най-големите олигарси-производители на възобновяема енергия у нас – крупни чуждестранни инвеститори, или български фирми близки до властта.
От щаба на протестиращите напомнят, че според доклад на МЕ, само до края на 2009 г. по една от схемите за подпомагане са финансирани над 80 големи ВЕИ централи, за които вече 4 години параграфа не се прилага. За съжаление, държавата в лицето на МЕ упорито отказва да отговори кои са те, тъй като това би засегнало прекалено много лични финансови интереси.
Напомняме, че чуждестранните инвеститори са защитени и от Международни договори, относно взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите. МЕ и НЕК ЕАД нямат воля да приложат към тях съшития с бели конци закон, тъй като те разполагат с необходимите финансови средства да водят продължителни дела в своя защита, за разлика от засегнатите малки български фирми.
Големият въпрос е защо държавата допуска чуждестранните инвеститори да са поставени в по-благоприятно положение отколкото българският бизнес?
Радостна новина е все пак, че Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, задължава държавите членки да гарантират, че равнището на подпомагане и съответните условия, свързани с подпомагането, предоставено на проекти за енергия от възобновяеми източници, не се преразглеждат по начин, който да оказва отрицателно въздействие върху предоставените по това подпомагане права и да подкопава икономическата жизнеспособност на подпомаганите проекти.
Умишленото неприлагане на закона от страна на МЕ и КЕВР, води до по-високи цени за бита и промишлеността, които за съжаление се плащат не от премиера Борисов, пинистър Петкова и Иван Иванов от КЕВР, а от целокупния български народ.
В утрешният ден, ще осветлим доказателства, че Министерството на енергетиката е излъгало ЕК в нотификацията за схемите за подпомагане, като е прикрило обстоятелството, че конкретни фирми получават преференциална цена. Соларгейт продъжава!

Съобщи Тони Титянова, снимки - Тони Титянова
Документи и приложения:
https://www.uegep.eu/images/dokuments/8-Reply-to-Conciliation-letter.pdf
https://www.uegep.eu/images/dokuments/Reply-UEGEP-Bulgaria_s_prevod.pdf