Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Съюзът на европейските производители на зелена енергия (СЕПЗЕ) ИСКА СПЕШНА ПРОМЯНА на Закона за енергетика

 Съюзът призовава за бърза промяна на Закона за енергетика, в защита на 300 малки ВЕИ производители, които са с доказана неплатежоспособност, задлъжнялост и са във фактически фалит! 

Съюзът на европейските производители на зелена енергия се обръща конкретно към Делян Добрев, в качеството му на председател на Комисията по енергетика и към Теменужка Попова – министър на енергетиката за предприемане на спешни промени на Закона за енергетика в частта &18. Ако Народното събрание, респективно Комисията по енергетика или Министерството на енергетиката чрез МС не внесат промени в Закона за енергетика и те не влязат в сила до кроя на 2017 г., преди приемане на промените в Директива 28/2009 за насърчаване на производството от ВЕИ, чиито текстове отменят ретроактивността по отношение на ВЕИ производителите, Държавата ще трябва да плати на 300 малки ВЕИ, засегнатите от Параграф 18, обезщетения в особено голям размер с лихвите. Окончателното гласуване и обнародване на промените в Д28/2009 се очаква да стане до края на 2017 г.
От направените анализи и събрани документи СЕПЗЕ изготви своите констатации и оценка на критичната ситуация, което налага спешна промяна в нормативната уредба за енергийни обекти, засегнати от Параграф 18 на Закона за изменение и допълнение на закона за енергетика (обн.в ДВ бр.56, от 24.07.2015 г.). Това касае казуса на 300 малки ВЕИ производители, подпомогнати по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и засегнати от §18 от ЗИД на ЗЕ и при режим на минимална помощ (режим de minimis) със средна инсталирана мощност до 80 KW.p , извършващи икономически си дейност в малките и икономически изостанали общини. Тези дружества трябва да осигуряват заетост на над 2000 работни места в страната.
Експертизата на СЕПЗЕ доказва, че икономически е невъзможно съществуването и обоснованост на инвестицията при малки инсталации до 100 KW, със заявени инвеститорски намерения до 2010 г. и въвели в експлоатация инсталациите си до 2012 г. дори и преди въведените в последствие редица регулаторни промени от страна на Държавата.

След направените анализи и експертизи СЕПЗЕ установи :
1. Явна дискриминация:
Съществува неравнопоставеност между обектите, подали заявление за подпомагане преди приемане на ЗЕВИ и обектите подали заявление за подпомагане след приемане на ЗЕВИ. Към настоящия момент производители, които са подали заявление за подпомагане преди приемане на ЗЕВИ и изградили обектите до 30.06.2012 г. получават преференциални цени около 100 лв./мвч. по решение Ц-14 от 01.07.2014г. на КЕВР по чл.31 ал.8 от ЗЕВИ.
Производителите, подали заявление за подпомагане след приемане на ЗЕВИ и изградили обектите си до 30.06.2012 г., получават преференциални цени около 360.00 лв./мвч. по решение Ц-36 от 07.11.2011г. на КЕВР по чл.31 ал.8 от ЗЕВИ.
Получава се парадокс и неравнопоставеност между обектите, изградени със средства по европейски схеми за подпомагане, като обектите, изградени по-рано, в момента работят на по-ниски цени (100 лв./мвч.) от тези, изградени по-късно, за които заявления са подадени след влизане в сила на ЗЕВИ и получават преференциални цени около 360.00 лв./мвч.
2. Неплатежоспособност и фактически фалит:
С настоящата законова рамка, производители засегнати от §18 са принудени да работят на загуба, имат доказана неплатежоспособност и са във фактически фалит, натрупани задължения в средногодишен размер, надвишаващ трикратно приходите от производството на ел. енергия от ВЕИ. Като допълнение към обстановката, обектите на тези производители, вече не са в гаранционно обслужване и за настъпилите ремонтни дейности дружествата не разполагат със средства за покриване на тези разходи. Годишната задлъжнялост от непокрити преки разходи от дейността е 18 900 лева. От октомври 2017 г. поради неплатени задължения по кредити, данъци и осигуровки по заплати от НАП и НОИ всички фирми, вече имат наложени запори на приходите си от ел. енергия. Това е по отношение на преките задължения съгласно Закона за енергетика и Договорите към ДФЗ съфинансиращия орган. По отношение на личното участие, което се равнява на 50% от целия инвестиционен процес, дружествата имат задължения към кредитни институции, които не могат да покриват с приход от ел. производството.

3. Санкции от Държавен фонд Земеделие и ПРСР :
Бенефициентите, засегнати от §18 са изпълнили всички изисквания на програмата, спазили са всички законови и подзаконови норми и изисквания. Санкцията на §18 не може да се разглежда като „справедлива“ спрямо тази категория фирми.
Подпомогнатите проекти все още са в режим на проверки и мониторинг по изпълнението на задълженията по договорите с финансиращата програма. Предмет на проверки са броят на поддържаните работни места, за които програмата има изискване да са минимум 2 бр. за период от поне 5 години. Поради наложената цена от §18 и работа на малките ВЕИ под себестойност, те не могат да изпълнят задълженията за поддържане на работни места и задължителна застраховка в полза на ДФЗ, която е в размер на 20% от годишния приход, поради което фондът е завел съдебни дела за изискване на възстановяване на цялата получена субсидия по линия на програмата.
За полученото подпомагане , фирмите заплащат 10% данък на финансираната сума;
Частичната финансова подкрепа на ПРСР е до 80% ,но само по отношение на одобрените по програма разходи. Самоучастието на бенефициентите спрямо целия инвестиционен процес е в размер от 40% до 60%, което в по-голямата си част е във вид на заеми, по които вече текат наказателни лихви в значителни размери.

4. Европейско законодателство в защита
Промените в директива 28/2009 са насочени именно към този случай с регулаторни промени.
Изменение: (18) При спазване на членове 107 и 108 от ДФЕС политиките за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници следва да са стабилни и да се избягват чести промени с обратна сила в тях. Такива промени имат пряко въздействие върху цената на финансирането на капиталовложенията, разходите за разработване на проекти и по този начин и върху размера на общите разходи за реализации в областта на енергията от възобновяеми източници в Съюза. Държавите членки следва да не допускат при преразглеждане на каквато и да е помощ, предоставена на проекти за енергия от възобновяеми източници, то да има отрицателно въздействие върху тяхната икономическа жизнеспособност. В този контекст, държавите членки следва да въвеждат разходоефективни насърчителни политики и да осигуряват тяхната финансова устойчивост.
Изменение 46, член 6 Държавите членки гарантират, че равнището на подпомагане и съответните условия, свързани с подпомагането, което се предоставя на нови или съществуващи проекти за енергия от възобновяеми източници, не се преразглеждат по начин, който да влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и на икономическите показатели на подпомаганите проекти. Or. en PE597.755v01-00 36/74 PR\1115901BG.docx
Изменение 48 Член 6 – параграф 1 б (нов) Текст, предложен от Комисията Изменение 1б. Когато правата и икономическите характеристики на подпомаганите проекти са засегнати в значителна степен от други регулаторни промени, които влияят на енергийни проекти по дискриминационен начин, държавите членки гарантират, че подкрепяните проекти ще получат подходящо обезщетение.
Параграф 18 от ЗИД на ЗЕ има "отрицателно въздействие върху икономическа жизненоспособност" на подпомогнатите проекти. Това ясно се вижда в годишните финансови отчети засегнатите от §18 дружества.

5. Отражение върху електроенергийната система
Според направен анализ на официални документи! От датата на действие на §18 (24.07.2015) ЗИД на ЗЕ до 24.07.2017г., категорията обекти засегнати от §18 подпомогнати по ПРСР при режим на минимална помощ (de minimis) са генерирали спестявания на електроенергийната система в размер на 15 806 390 лв, а полученото икономическо предимство е в размер на 12 568 365 лв. Действието на §18 в частта ценово решение на КЕВР Ц-14 от 01.07. 2014 г. е изпълнило своето предназначение. И тази категорията производители по 1ал.на §18 са дискриминирани, спрямо всички останали производители. Според официални данни на КЕВР с писмо до Народното събрание № Е001-002 от 17.03.16г. във връзка с ефекта от §18, засегнатите производители са с обща инсталирана мощност от 23 МW.p, имат дял 0.08% от общата произведена ел. енергия, съставляват 0.87% от общата произведена ел. енергия от ВЕИ. Промяната в §18 ,поради пренебрежимо малкия дял ,промените няма да доведат до корекция на цената за ел. енергия от страна на КЕВР.
Електроенергийната система ще загуби 23 МW.p в които вече са вложени инвестиции в период на явен недостиг на енергийни мощности за Държавата, и задължението и да достигне 35% на ВЕИ производството си съгласно промените в директива 28/2009.

Препоръка за бърза промяна на законодателството!
Съюзът на европейските производители на зелена енергия се обръща конкретно към Делян Добрев в качеството му на Председател на Комисията по енергетика и Теменужка Петкова в качеството и на Министър на енергетиката за предприемане на спешни промени на Закона за енергетика в частта §18.
Ако Народното събрание, респективно комисията по енергетика или Министерството на енергетиката чрез МС не внесат промени в Закона за енергетика и те не влязат в сила до края на 2017г, преди приемане на промените в Директива 28/2009 за насърчаване производството от ВЕИ , Държавата ще трябва да плати обезщетения в особено голям размер с лихвите на засегнатите от §18 малки ВЕИ. Окончателното гласуване и обнародване на промените в Д28/2009 се очаква да стане до края на 2017 г.
Проектите, попадащи в обхвата на §18 са частично финансирани по линия на европейските програми, т.е. са финансирани със средства на европейския данъкоплатец. Предявяването на искове за обезщетение във връзка с изпадането в неплатежоспобоност на засегнатите проекти, ще се състои по време на предстоящото Европейско председателство на България, именно когато фокусът на Европа ще е съсредоточен върху напредъка на страната ни при изпълнението на европейските политики.
Налагането на §18 е промяна е с обратна сила, което е довело до отрицателно въздействие върху икономическа жизнеспособност на засегнатите проекти. Също така, регулаторната промяна на Параграфа е преразгледана по начин, който влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и на икономическите показатели на подпомаганите проекти.
Параграф §18 налага финансова преса на малките ВЕИ с изкупна цена за произведената от тях ел. енергия под себестойност, в следствие на което ДФЗ изисква връщане на помощта, поради неспазване на поетите финансови ангажименти от бенефициентите. Държавата, чрез НАП и НОИ, олихвява задълженията и налага публично изпълнение за неизплатени данъчни задължения по заплати и осигуровки.
Подобна регулаторна промяна е направена във Франция и Полша, но с такъв, драстичен отрицателен икономически ефект върху засегнатите фирми е само промяната на България.
С уважение,
УС на Съюз на европейските производители на зелена енергия