Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

За щастливия живот

Веднъж един заможен търговец минал през се¬лото, в което бил отседнал премъдрият Гаутама Сидхарта, когото наричали Буда, просветления. Щом узнал за знатния гост, заможният търговец веднага поискал да го намери и да побеседва с него, тъй като славата на философа се носела на¬длъж и нашир.

Открил го приседнал на брега на реката да съ¬зерцава водата.
– Премъдри Гаутама – започнал гостът. – Ид¬вам отдалеч и продължавам пътя си още по-нада¬леч. Но преди да потегля, бих искал да узная от теб някои от тайните на просветлението!
Буда го погледнал и казал безизразно:
– Днес вече не беседвам с хора. Почивам си и съзерцавам красотата на природата.
– Но моля те – настоявал богатият търговец, – ще ти платя колкото поискаш.
Буда не отвърнал нищо, обърнал гръб на на¬трапника и понечил да си ходи.
– Почакай! – изкрещял отново гостът. – Не мога да те разбера! Предлагам ти добри пари в замяна на онова, което ти си овладял и познал в живота си! Нима това не е справедлива и добра сделка?
Гаутама Сидхарта се обърнал и рекъл:
– Добре, да предположим за момент, че аз взема парите, които ми предлагаш, и се съглася да спо¬деля познанието си. И какво ще ги правя после?
– Как какво?! – извикал човекът. – Ще ги по¬харчиш за собствените си нужди, за каквото поже¬лаеш! Дори си мисля, че ако искаш от хората оп¬ределена сума за беседа, скоро ще направиш цяло състояние! Защо не се възползваш?
– И какво да го правя после това „цяло състоя¬ние“? – подсмихнал се Сидхарта.
– Ще знаеш, че животът ти е подсигурен, няма да има нужда да работиш и ще можеш по цял ден да се наслаждаваш на спокойствието на реката, на красотата на природата или каквото решиш!
– А нима не правя точно това в момента?
Гостът замълчал, защото не знаел какво да каже.
Буда махнал с ръка и добавил:
– Погрешно смяташ, че щастливият живот се определя от парите. Той се постига само чрез лю¬бов към онова, което правиш, а не със стремеж към благà и с леност. Ето това е една от тайните на просветлението. А сега си върви по пътя.
***
Мисли

Аз никога не виждам какво е направено, виж¬дам само това, което остава да бъде направено.
Ако се препънеш и паднеш, това още не означа¬ва, че си на грешния път.
Болката е сигурна, страданието е избор.
Вашата цел в живота е да откриете своята цел и да ѝ отдадете цялото си сърце и душа.
Вие няма да бъдете наказани за своя гняв, ще бъдете наказани от своя гняв.
Всички грешки в живота са заради ума. Ако умът се промени, ще се променят и те.
Всяка сутрин се раждаме отново. Това, което правим днес, е най-важното.
Дълбоко в съня си човек влиза в своята съкро¬веност… но не го знае.
Един приятел никога не е без недостатък; ако търсиш недостатък – ще останеш без прия-телство.
Здравето е най-големият дар, добротата – най-голямото богатство, честността – най-добрият приятел.
Най-голямото поражение в живота е да не бъ¬дем най-добрата версия на себе си.