Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Затлъстяването в Европа и България

Всяка година Европейската система на здравни изследвания провежда Европейското здравно интервю, като използва хармонизиран инструментариум, за да сравни в най-голяма степен данните между държавите членки по отношение на здравния статус, начинът на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Ако слушаме проф. Вучков и четем редовно родните медии, разбира се, ние българите сме най-зле и затлъстели от всички на света.

Проучването сочи съвсем друго – и при мъжете, и при жените, и при по-възрастните и при младите, България е сред европейските държави с по-нисък дял на затлъстяване сред населението. Най-голям е процентът на мъжете и жените със затлъстяване в Малта - съответно 28.1 и 23.9%. С най-ниски стойности на показателя и за мъжете, и за жените е Румъния - 9.1 и 9.7%, следвана от Италия, Белгия, Австрия, Кипър, Швеция, Дания, България, Франция при жените и Италия, Холандия, Швеция, Белгия, Люксембург, Франция, България при мъжете.
Ръст и тегло, наднормено тегло
Данните от Европейското здравно интервю показват, че през 2014 г. средният ръст на европейските мъже е 175 см, а на европейките е 163 см. Средното тегло на мъжете е 81 кг, а на жените - 67 килограма.
Наднорменото тегло е един от негативно влияещите фактори за разпространението на сърдечносъдови заболявания, диабет и други хронични заболявания. Информацията за ръста и теглото на лицата, която се събира чрез здравното интервю, позволява да бъде изчислен Индексът на телесна маса (ИТМ) , чрез който се дефинира относителният дял на хората с наднормено тегло или затлъстяване. Индексът на телесната маса се изчислява като отношение между теглото в килограми и квадрата на височината в метри. Лицата с наднормено тегло са тези с ИТМ по-голям или равен на 25. Това включва и хората със затлъстяване, които имат ИТМ по-голям или равен на 30. При международни сравнения е прието показателят да се изчислява за лицата на възраст 18 и повече години.
През 2014 г. с наднормено тегло, включително затлъстяване, са 62.2% от мъжете и 46.8% от жените на възраст 18 и повече години в Европа. С нормално тегло са 37.3% от мъжете и 49.6% от жените. С тегло под нормалното са 3.6% от жените и 0.5% при мъжете. Сравнение с предходните години изследването показва увеличение на затлъстелите от 11.5% (2008 г.) на 14.8% (2014 г.), като по-голямо е сред мъжете (от 11.6 на 15.5%) отколкото сред жените (от 11.3 на 14.2%). Най-затлъстели са жените в Малта, следвани от естонки, латвийки, унгарки, британки и т.н. Сред мъжете най-затлъстели след Малта са в Естония, Обединеното Кралство, Унгария, Хрълватия…
За разпространението на наднорменото тегло определяща е възрастта. Съществени са разликите между мъжете и жените с наднормено тегло в млада възраст - сред мъжете на възраст 18-24 г. 29.6% са с наднормено тегло (вкл. затлъстяване), а сред младите жени този дял е почти три пъти по-нисък (10.9%). С увеличаване на възрастта намалява разликата между двата пола и при най-възрастното население на 65 и повече години относителният дял на лицата с наднормено тегло е почти изравнен (65.2% от мъжете и 63.8% от жените).
Обобщените данни за всички държави членки, които предоставя Евростат, показват, че 59.1% от мъжете и 44.7% от жените на възраст 18 и повече години в ЕС са с наднормено тегло, като със затлъстяване са 16.1% от мъжете и 15.7% от жените в тази възрастова група.
Информацията бе изнесена от НСИ по данни на Евростат. Обхваната е представителна извадка от всяка страна за периода октомври 2014 - януари 2015 г. Първото Европейско здравно интервю с хармонизиран въпросник по препоръки на Евростат се провежда 2008 г.
Антоанета ТИТЯНОВА